სასწავლო უნივერსიტეტის რესურსები კვლევის ხელშეწყობის კუთხით:

 • სამკითხველო დარბაზის ბეჭდური და ელექტრონული რესურსები
 • ელექტრონული ბიბლიოთეკა
 • ელექტრონული კატალოგი
 • საერთაშორისო სამეცნიერო ელექტრონულ ბაზები
 • სამედიცინო განათლების ევროპული ასოციციის (AMEE) ვებინარები

აქტივობები

 • აკადემიური და მოწვეული პერსონალის ყოველწლიური სამეცნიერო საუნივერსიტეტო კონფერენციები
 • სტუდენტთა ყოველწლიური სამეცნიერო საუნივერსიტეტო კონფერენციები
 • სამედიცინო ჟურნალ "ჰიპოკრატეს" გამოცემა ყოველწლიურად
 • პროფესორთა კვლევითი ვიზიტებისდაფინანსება
 • პროფესორთა კვლევის დაფინანსება შიდა საუნივერსიტეტო გრანტების მეშვეობით
 • ტრენინგები პროფეორებისთვის კვლევის უნარ-ჩვევების, გრანტის დაწერისა და მოპოვების და ა.შ. მიმართულებით
 • სხვა აქტივობები