დოკუმენტები

აკადემიური საბჭოს დებულება

 

აკადემიური საბჭოს ოქმები

2017 წლის სექტემბერი