საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური უნივერსიტეტის ერთ-ერთი სტრუქტურული ერთეულია.

სამსახურის საქმიანობის სფერო მოიცავს:

  • საქართველოს და საზღვარგარეთის სხვადასხვა საგანმანათლებლო, ჯანდაცვის დაწესებულებებთან და დარგობრივ სტრუქტურებთან თანამშრომლობის დამყარებისთვის ხელშეწყობა და მისი გაფართოება
  • უნივერსიტეტის საქმიანობის შესახებ მასმედიის წარმომადგენლებთან ინფორმაციის მიწოდების სისტემის შექმნა და განვითარება
  • უნივერსიტეტში მიმდინარე სასწავლო, სამეცნიერო, საზოგადოებრივი თუ სხვა მოვლენების უნივერსიტეტის და ფართო საზოგადოების წინაშე წარმოჩენა

 

დოკუმენტები

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის დებულება