ელექტრონული ბიბლიოთეკა მოიცავს ყველა იმ საჭირო მასალას, რაც სწავლების პროცესში სჭირდება სტუდენტსა და პროფესორს.

ელექტრონულ ბიბლიოთეკასთან დაშვებისთვის გჭირდება დაშვების მონაცემები, რომელსაც მიიღებთ დეკანატში.

დაშვება სტუდენტებისთვის: hippocratesbooks

დაშვება პედაგოგებისთვის:   hippocratesbooks