ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დოკუმენტები

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება

ხარისხის სამსახურის სამოქმედო გეგმა 2016-2019

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა

აკადემიური მოსწრების ანალიზის წესი  

პროგრამის ხელმძღვანელის გზამკვლევ

საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების შეფასების წესი

საგანმანათლებლო პროგრამების  დაგეგმვის, შემუშავების, განვითარების, დამტკიცების, შეცვლისა  და გაუქმების წესი

საგანმანათლებლო პროგრამების შესახებ დაინტერესებულ პირთა ინფორმირების მექანიზმ(ებ)ი

სილაბუსის სარეკომენდაციო ფორმა

 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ანგარიშები

2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სტუდენტების გამოკითხვის შედეგების შესახებ

2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სტუდენტების გამოკითხვის რეკომენდაციების შესრულების შუალედური ანგარიში

2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტების გამოკითხვის შედეგების შესახებ 

2016-2017 სასწავლო წლის დიპლომირებული მედიკოსის პროგრამის სტუდენტების გამოკითხვის შედეგებთან დაკავშირებული შუალედური ანგარიში 

2016-2017 სასწავლო წლის აკადემიური პერსონალის  გამოკითხვის შედეგების შესახებ

 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

ნონა ჭანტურია nona.chanturia@hippocrates.edu.ge