უცხოელ მოქალაქეს შეუძლია ჩააბაროს უნივერსიტეტში არსებულ სამაგისტრო პროგრამაზე საქართველოს კანონდებლობით განსაზღვრული წესით.

უცხოელმა მოქალაქეებმა უნივერსიტეტში სწავლებასთან დაკავშირებით უნდა მიმართონ საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურს მისამართზე: international@hippocrates.edu.ge