თბილისის სამედიცინო სასწავლო უნივერსიტეტ „ჰიპოკრატეში“ ჩაბარება სხვადასხვა პროგრამაზე საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით ხდება.

ზოგადად, გამომდინარე უნივერსიტეტის მონოპროფილური ხასიათიდან (უნივერსიტეტი მხოლოდ სამედიცინო პროფილის პროგრამებს ახორციელებს), სწავლის მსურველს მოეთხოვება ბიოლოგიისა და ქიმიის კარგი სასკოლო ცოდნა.

უცხოეთის მოქალაქეებისთვის მოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ჩაბარების წესი, რაც მათ ეროვნული გამოცდების გარეშე მიღებას გულისხმობს. თუმცა, უნივერსიტეტს ასევე აქვს უფლება, კონკრეტულ სპეციალობაზე დანიშნოს საკუთარი მისაღები გამოცდები ქიმიაში, ბიოლოგიასა და სხვა საგნებში, ასევე მოითხოვოს პროგრამის ენაზე ენობრივი კომპეტენციის დამადასტურებელი გამოცდის ჩაბარება.

უცხოელმა მოქალაქეებმა უნივერსიტეტში სწავლებასთან დაკავშირებით უნდა მიმართონ საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურს მისამართზე: international@hippocrates.edu.ge