ელექტრონული კატალოგი

უნივერსიტეტში მოქმედებს ელექტრონული საძიებო სისტემა Open Biblio, რომელიც საშუალებას იძლევა, სასწავლო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში არსებული წიგნადი ფონდის შესახებ ინფორმაციის მოძიება სახლიდან გაუსვლელად მოხდეს.