კვლევითი მიმართულებები

სასწავლო უნივერსიტეტის განვითარების სტრატეგიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი, სამეცნიერო კვლევაა, რომელსაც აკადემიური და მოწვეული პერსონალი, მკვლევარები და სტუდენტები (გარკვეულ დონეზე) ახორციელებენ.

სასწავლო უნივერსიტეტის კვლევის მიმართულებები განსაზღვრულია სპეციალური დოკუმენტით, რომელიც პრიორიტეტულ მიმართულებებს განსაზღვრავს ბიოსამედიცინო მეცნიერებებისა და ჯანდაცვის სფეროს კუთხით.