თბილისის სამედიცინო სასწავლო უნივერსიტეტ "ჰიპოკრატეში" სტუდენტთა სწავლის გადასახადის დაფინანსება ხდება ეროვნული გამოცდებზე მოპოვებული გრანტის, სხვა ეროვნული ან საერთაშორისო გრანტისა და პირადი დაფინანსების საფუძველზე.

სწავლის თვალსაზრისით საუკეთესო სტუდენტებს, წახალისების მიზნით ენიშნებათ სასწავლო სტიპენდია.

სოციალურად დაუცველი პირების, დევნილებისა და ომის ვეტერანთა შვილების დაფინანსებასთან დაკავშირებით, კონკრეტულ შემთხვევებში, უნივერსიტეტმა შეიძლება მიიღოს გადაწყვეტილება მათი სრული ან ნაწილობრივი დაფინანსების შესახებ. ამ კუთხით, უნივერსიტეტი აქტიურად თანამშრომლობს შესაბამის სახელმწიფო და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან.

 

ფარმაციიის მენეჯმენტის აკრედიტებული სამაგისტრო პროგრამა

სწავლის გადასახადი-3500 ლარი.